Bérleti feltételek :


Motorkerékpárjaink bérléséhez szükséges:

  • Kategóriában érvényes jogosítvány,
  • 120.000. Ft  Kaució:  Aprilia Pegaso 660 Strada, Suzuki V-Strom,
    Honda CB 600 F, Yamaha XVS 1300, Yamaha XJ6 Diversion
  • 200.000. Ft Kaució: Suzuki GSX-S750, Triumph Tiger 800XC, Suzuki GSX-R 600, Yamaha MT-09 Tracer,
  • 350.000. Ft   Kaució: BMW R 1200 GS
  • Bérleti díj


Motorkerékpárjaink  teljes körű Casco biztosítással rendelkeznek , törés, lopás, elemi kár esetén 10%  de minimum 150,000,- Ft önrész fizetendő meg.


Gépjármű bérleti szerződés minta:

amely létrejött

egyrészről: .......................................................

Cím: ................................................................

Ig.szám: ............................................................ mint bérbeadó - a továbbiakban Bérbeadó -,

másrészről: név..........................................................

cím: ........................................................................

születési hely és idő: ....................................................

személyazonosító igazolvány száma : ...............................

állampolgársága: ........................................................ mint bérlő - a továbbiakban Bérlő-,

a továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírt helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a ................. gyártmányú, ............ forgalmi rendszámú ............. típusú, .......................... alvázszámú, .......................................... motorszámú gépjármű.

2. Bérbeadó ..................(év) ........................ (hónap) ......... (nap) ........... (óra) időponttól ................................... (év) ............................(hónap) .......... (nap) .............(óra) időpontig a Bérlő használatába adja az 1. Pontban megjelölt gépjárművet.

3. Felek megállapodnak abban, hogy Bérlő a 2. pontban megjelölt időtartamra ....................Ft,- azaz ....................................................forint bérleti díjat, továbbá ..............................Ft- kauciót fizet.

4. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt gépjármű a szerződés szerinti használatra alkalmas. A felek erről a szerződés aláírásakor, az átadással egyidőben közösen meggyőződnek. Bérlő a gépjárművet kifogástalan, tiszta, üzemképes állapotban veszi át, melyet jelen szerződés aláírásával elismer. A gépjármű átadásával egyidejűleg Bérbeadó átadja Bérlő részére a gépjármű okmányait is.

5. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjárművet rendeltetésszerűen, a tőle elvárható gondossággal működteti.

6. A bérleti szerződés fennállása alatt Bérbeadó saját költségén gondoskodik a gépjármű karbantartásáról és azoknak a hibáknak a kijavításáról, amelyek a rendeltetésszerű használat mellett jelentkeznek.

7. Bérlő felel a minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Ha üzemeltetés közben Bérlő rendellenességet észlel, köteles annak használatával felhagyni, és ezzel egyidejűleg Bérbeadót értesíteni.

8. Bérlő a Bérbeadó engedélye nélkül a gépjárművet harmadik személy használatába nem adhatja. Ha Bérlő a gépjárművet Bérbeadó engedélye nélkül engedi át másnak használatra, felelős azokért a károkért is, amelyek e nélkül nem következtek volna be.

9. A bérleti szerződés lejártakor Bérlő köteles a gépjárművet üzemképes, tiszta állapotban Bérbeadónak visszaszolgáltatni. A lejárat előtt egy nappal bejelentett igény alapján bármelyik fél kezdeményezheti a bérleti szerződés meghosszabbítását.

10. Amennyiben Bérlő a szerződés lejárta után szolgáltatja vissza a gépjárművet, Bérbeadó jogosult a napi bérleti díj 20%-át kitevő felárat a napi bérleti díjon felül felszámítani.

11. Ha a gépjárműben Bérlő hibájából kár keletkezik, megsemmisül, elvész, használhatatlanná válik, Bérlő köteles a Casco biztosító által számított önrészt, illetve a biztosító által nem fizetett esetleges egyéb költségeket megtéríteni.

12. Bérlő köteles mindazoknak a büntetéseknek, illetőleg pótdíjaknak a megfizetésére, melyek a gépjármű jogszabályoknak nem megfelelő használatából erednek (így különösen: pakorlási bírságok, autópálya pótdíjak, közterület-felügyelet által kiszabott bírságok).

13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv bérletre vonatkozó rendelkezései (Ptk. 6:331-348. §) az irányadóak.

Felek a jelen szerződést - annak áttanulmányozása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt - 2 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták


Kelt: ..............................................év..........................hónap ........ nap